DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Służba Leśna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Leśnicy

Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r.


Umundurowanie w kolorze oliwkowozielonym

Oznaki służbowe z aksamitu w kolorze ciemnozielonym wyhaftowane są bajorkiem:

Do oznak służbowych stosuje się wypustki w kolorze:


RODZAJE OZNAK SŁUŻBOWYCH
Oznaka pracowników ministerstwa Oznaka pozostałych pracowników Uprawnieni do noszenia mundurów z daną oznaką
 • Minister właściwy do spraw środowiska


 • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
 • Dyrektor Parku Narodowego
 • Podsekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska
 • Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 • Zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
 • Park Narodowy
  • Zastępca dyrektora Parku Narodowego
  • Główny księgowy (2003)
 • Dyrektor i wicedyrektor departamentu zajmującego się sprawami leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska
 • Główny księgowy Lasów Państwowych
 • Główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
 • Główny inspektor Lasów Państwowych
 • Główny inspektor Straży Leśnej
 • Dyrektor wydziału właściwego do spraw leśnictwa w urzędzie wojewódzkim
 • Dyrektor leśnego zakładu doświadczalnego szkoły wyższej
 • Park Narodowy
  • Główny specjalista
  • Radca prawny
  • Profesor
  • Zastępca głównego księgowego (2003)
 • Główny specjalista prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska
 • W Lasach Państwowych:
  • Naczelnik wydziału
  • Główny specjalista Służby Leśnej
  • Kierownik zespołu ochrony lasu
  • Nadleśniczy
  • Dyrektor jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
 • Dyrektor średniej leśnej szkoły zawodowej
 • Pracownicy do spraw leśnictwa w urzędzie wojewódzkim
 • Nadleśniczy w leśnym zakładzie doświadczalnym
 • Park Narodowy
  • Główny księgowy (2001)
  • Nadleśniczy, Konserwator obrębu ochronnego
  • Kierownik działu
  • Docent
  • Kierownik ośrodka dydaktyczno-muzealnego
 • Dyrektor zespołu Parków Krajobrazowych
 • Dyrektor Parku Krajobrazowego
 • Starszy specjalista prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska
 • W Lasach Państwowych:
  • Inspektor Lasów Państwowych
  • Inspektor Straży Leśnej
  • Doradca
  • Starszy specjalista Służby Leśnej
  • Zastępca nadleśniczego
  • Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
  • Główny księgowy nadleśnictwa
 • Zastępca dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej
 • Kierownik wydziału do spraw leśnictwa w starostwie
 • Główny inżynier (zastępca nadleśniczego) w leśnym zakładzie doświadczalnym
 • Park Narodowy
  • Zastępca głównego księgowego (2001)
  • Starszy specjalista
  • Kierownik zespołu
  • Adiunkt, Adiunkt naukowo-badawczy
  • Kierownik ośrodka hodowli zwierząt
  • Kierownik szkółki
  • Kustosz muzeum
  • Komendant straży parku
 • Park Krajobrazowy
  • Zastępca dyrektora (zespołu) Parku Krajobrazowego
  • Główny księgowy
 • Specjalista prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska
 • W Lasach Państwowych:
  • Specjalista Służby Leśnej
  • Inżynier nadzoru w nadleśnictwie
 • Nauczyciel w średniej leśnej szkole zawodowej
 • Inspektor do spraw leśnictwa w starostwie
 • Inżynier nadzoru w leśnym zakładzie doświadczalnym
 • Park Narodowy
  • Zastępca komendanta straży parku
  • Dowódca grupy terenowej straży parku
  • Specjalista
  • Asystent naukowo-badawczy
  • Kierownik zbiornicy muzealnej
 • Park Krajobrazowy
  • Główny specjalista do spraw ochrony przyrody, krajobrazu, dydaktyki lub nnauki
  • Radca prawny
 • Pozostali pracownicy prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska
 • W Lasach Państwowych:
  • Starszy specjalista Służby Leśnej w nadleśnictwie
  • Leśniczy
  • Sekretarz nadleśnictwa
  • Starszy strażnik leśny
 • Pozostali pracownicy prowadzący sprawy leśnictwa w starostwie
 • Leśniczy w leśnym zakładzie doświadczalnym
 • Park Narodowy
  • Leśniczy, Konserwator obwodu ochronnego
  • Kierownik sekcji
  • Starszy strażnik straży parku
  • Referent techniczno-leśny
 • Park Krajobrazowy
  • Starszy specjalista do spraw ochrony przyrody, krajobrazu, dydaktyki lub nnauki
  • Kierownik ośrodka dydaktyczno-muzealnego
  • Kustosz muzeum
  • Kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody, krajobrazu, dydaktyki lub nnauki
 • W Lasach Państwowych:
  • Specjalista Służby Leśnej w nadleśnictwie
  • Podleśniczy
  • Strażnik leśny
 • W leśnym zakładzie doświadczalnym:
  • Podleśniczy
  • Strażnik leśny
 • Park Narodowy
  • Podleśniczy
  • Strażnik straży parku
  • Starszy strażnik
  • Starszy hodowca ośrodka hodowli zwierząt
 • Park Krajobrazowy
  • Specjalista do spraw ochrony przyrody, krajobrazu, dydaktyki lub nnauki
  • Starszy strażnik
 • W Lasach Państwowych i leśnym zakładzie doświadczalnym:
  • Gajowy
 • Park Narodowy
  • Strażnik
  • Hodowca ośrodka hodowli zwierząt
  • Przewodnik turystyczny
 • Park Krajobrazowy
  • Strażnik
 • Pracownicy Lasów Państwowych nie zaliczeni do Służby Leśnej
 • Uczniowie średniej leśnej szkoły zawodowej
 • Pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych statutowo działających na rzecz leśnictwa

Copyright © www.dystynkcje.pl