DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Porównanie dystynkcji marynarskich

dystynkcje


Strona ta przedstawia jedynie moją próbę porównania dystynkcji marynarskich pod względem ich wizerunku. Nie jest to w żaden sposób porównanie pod względem funkcji bądź zajmowanego stanowiska przez osoby noszące dane dystynkcje.


Oznaczenia dystynkcji na pagonach
Szkoły Morskie Urzędy Morskie Żegluga Śródlądowa Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

rektor


prorektor,
dziekan

prodziekan,
kierownik katedry

profesor,
docent

dyrektor


dyrektor urzędu

wicedyrektor,
kwestor

wicedyrektor urzędu
kapitan portu I klasy

adiunkt,
starszy wykładowca

naczelnik wydziału
starszy oficer, szef pilotów

dyrektor


wykładowca


starszy pilot I kl
st. oficer nabrzeża
kpt. portu II kl

starszy inspektor


kierownik nadzoru wodnego
kierownik zbiornika wodnego

bibliotekarz dypl.
sekretarz rekt.

kier. odd. terenowego
oficer nawig. portu I kl
kier. statku hydrograf.

inspektor


kierownik stopnia piętrzącego, śluzy, jazu, elektrowni, statku
nadzorca odcinka wód śródlądowych

kier. dziekanatu,
lektor

oficer portu i nabrzeży portu I kl
kier. radiolatarni morskiej
kier. holownika

młodszy inspektor


kierownik bosmanatu, przystani
mechanik maszyn na statku

asystent


młodszy oficer portu I kl
szef bosmanów portu I kl
radiooperator, kier. kutra dozorczego

stermotorzysta


szyper, bosman w służbie pokładowej
jednostki pływającej, stermotorzysta, sternik

starszy bosman portu
bosman portu

starszy marynarz, marynarz, konserwator budowlii urządzeń wodnych,
operator śluzy, jazu, pompowni, pochylni

Copyright © www.dystynkcje.pl